รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้อง 332