ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา

ผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

นายเกรียงไกร อภิธนัง

​รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายทินกร พุทธรักษาจริยา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารอำนวยการ

นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน