โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นโดย “พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนที่ 11 (พ.ศ. 2460 – 2479) และราษฎรได้ดำเนินการให้แยกมาตั้ง ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย พระยารัตนาณาเขต (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) ที่ถนนอุตรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2476 ตรงรงกับปีที่แปดในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอายุแปดทศวรรษใน พ.ศ. 2556 ปัจจุบันมีอายุครบ 85 ปี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา โดยเป็นสถานศึกษาของรัฐที่ตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 27 ของประเทศไทย อันดับที่ 10 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย มีสถานะเป็นนิติบุคคลติบุคคลมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แต่เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงมีชื่อว่า “บำรุงกุมารี”

อาณาบริเวณ

โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 49.4 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 10 หลัง เป็นห้องเรียนทั้งหมด 72 ห้อง และห้องปฏิบัติการทางวิชาการ 37 ห้อง อาคารหลักมี ดังต่อไปนี้

 • อาคาร 1 (อาคารบำรุงกุมารี) เดิมเป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิบหกห้อง ห้องเรียนสีเขียวและห้องสืบค้นทางไกลภายในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจุบันกำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่
 • อาคาร 2 (อาคารศรีรัตนาณาเขต) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • อาคาร 3 (อาคารราชเดชดำรง)
  ชั้นหนึ่ง เป็นที่ตั้งสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน สำนักฝ่ายวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนงาน สำนักงานการเงิน และห้องรับรองพิเศษ
  ชั้นสอง เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ 1 (คอมพิวเตอร์) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
  ชั้นสาม เป็นห้องสืบค้นข้อมูล (Resource Center) และห้องเรียนคอมพิวเตอร์
  ชั้นสี่ เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 3 ห้อง คือ ห้อง ม.1.12, ม.2.12 และ ม.3.12
 • อาคาร 4 (อาคารพิทักษ์พงษ์เชียงมั่น) เป็นที่ตั้งสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • อาคาร 5 (อาคารพันธุมติรัตนา) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่ 2 (ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น) ห้องปฏิบัติการ GHP คณิตศาสตร์
 • อาคาร 6 (อาคารพระยอดเชียงราย) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ ชั้นล่างเป็นห้องประชุมพงษ์ยอดเพชร
 • อาคารพงษ์สารภี เป็นที่ตั้งห้องประชุม ช่อสารภี ห้องสมุด และโรงอาหาร (ใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6)
 • อาคารการงาน เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ2 ชั้นล่างเป็นห้องการงานและห้องเรียนบัญชี ชั้นบนเป็นห้องดนตรีไทยและห้องวงดุริยางค์
 • อาคารศิลปะ เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา (ศิลปะ และ นาฏศิลป์) ที่ทำการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
 • ห้องประชุมศรีดำรง ใช้เป็นห้องประชุม เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนทุนโครงการอาหารกลางวัน
 • เรือนพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน ชั้นบนจัดเป็นห้องสักการะ พระยารัตนาณาเขต (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) และเป็นห้องดนตรีพื้นเมือง ชั้นล่างเป็นห้องหมอภาษา
 • เรือนพยาบาล เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน เป็นที่ตั้งของห้องพยาบาล
 • ศาลาดำรงธรรม มีพระพุทธรูป ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวดำรง ประดิษฐานอยู่ในศาลา