ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยนคณะครูโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IDL) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร สพฐ. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ประธานกรรมการบริหารและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ สพท. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในโครงการ 20 โรง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 230 คน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน