ประกาศ จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน