ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565