วิสัยทัศน์

            โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นผู้นำการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นคนดีสู่วิถีพลโลก ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

พันธกิจ

     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ

     3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ 

     4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีสู่วิถีพลโลกในศตวรรษที่ 21 

     5. พัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     6. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     7. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาพที่ดีและปลอดจากสารเสพติด

     8. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

     9. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ฟ

เป้าประสงค์

    1. ผู้เรียนมีทักษะการคิด เป็นผู้นำทางวิชาการ และมีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล

    2. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา

    3. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21

    4. นักเรียนและครูใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    5. ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สุขภาพดี ปลอดจากสารเสพติด และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

    8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก

    9. ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ค่านิยม

DAMRONG

    D = Discovery การใฝ่รู้และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การค้นพบ

    A = Activeness ความขยัน ตั้งใจ ทำงานในเชิงรุก  

    M = Morality ความมีศีลธรรมและความดีงาม

    R = Relevancy การปรับตัวได้ทันโลก

    O = Organization ความเข้าใจและเห็นความสำคัญขององค์กร 

    N = Nobleness ความมีคุณธรรมสูง

    G = Good team การทำงานเป็นทีม

เอกลักษณ์

คุณธรรมนำชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม

      คำอธิบาย

     คุณธรรมนำชีวิต หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

     พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม หมายถึง โรงเรียนและครูผู้สอนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

อัตลักษณ์

ลูกดำรงฯ รักศักดิ์ศรี กิริยาวาจาดี มีน้ำใจ ไหว้งดงาม

      คำอธิบาย

     ลูกดำรงฯ หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

     รักศักดิ์ศรี หมายถึง เห็นคุณค่า รักเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง ภูมิใจในเกียรติยศ ชื่อเสียงและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

     กิริยาวาจาดี หมายถึง ประพฤติตนเป็นผู้สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์

     มีน้ำใจ หมายถึง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อน ครู โรงเรียน และบุคคลอื่นอย่างสม่ำเสมอ

     ไหว้งดงาม หมายถึง แสดงความเคารพด้วยการไหว้บุคคล อย่างอ่อนน้อม งดงามและถูกต้อง

 

กลยุทธ์โรงเรียน

     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

     2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี                 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

     3. ส่งเสริม สนับสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สู่วิถีพลโลกในศตวรรษที่ 21

     4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

     5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต สุขภาพดี ปลอดจากสารเสพติด และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

     9. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา