ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ตามกรอบมาตรฐานสภายุโรป (DELF)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ตามกรอบมาตรฐานสภายุโรป (DELF) รอบปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนสอบผ่านทั้งในระดับ A1 และ A2 จำนวน 30 คน 🇫🇷

ระดับ A2 ได้แก่
1. นายชานนท์ สุมัชญา โดยได้รับคะแนนสูงสุดในศูนย์สอบเชียงราย ได้รับเชิญเข้าพบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กรุงเทพมหานครฯ
2. นางสาวจิรารัตน์ เสียงโต
3. นายจิณณะ ชนะจิตต์
4. นางสาวปวันรัตน์ คำฟู
5. นางสาวปรารถนา ปัญญาหลวง
6. นายดาวิท โรจน์ภูริจินดา
7. นางสาวรัตนภรณ์ น้อยพุฒิ
8. นางสาวณัฐธิดา บัวแก้ว

ระดับ A1 ได้แก่
1. นางสาวเปมิกา ธรรมราษฏร์
2. นางสาวรฐพร โพธิกลาง
3. นายธีรยุทธ์ หลวงวงศ์
4. นางสาววันวิสาข์ นภาจรี
5. นางสาวอรรัมภา มหานิล
6. นางสาวพีรดา ศรีพรม
7. นางสาวศศิประภา สืบพันธ์
8. นางสาวเพ็ญพิชชา ทะริยะ
9. นางสาวธมนวรรณ กันทะสาร
10. นางสาวสุพรรณิกา วรชิน
11. นางสาวโยษิตา ปรุงธัญญพฤกษ์
12. นางสาววัชราภรณ์ ปาณะที
13. นางสาวเวรุวัลย์ สนองศรี
14. นางสาวฉันทิกา กันทะดง
15. นางสาวศุทธินี ใหม่อารินทร์
16. นางสาวสุภาพรรณ พูเมีย
17. นางสาวอนัญญาพร เงินสม
18. นางสาวณิชกุล ไชยรัตน์
19. นางสาวอภินภา อุตระกาศ
20. นางสาวเมธาวี สฤษฎ์รัฐ
21. นางสาวนภัสกร ตาแปง
22 นางสาวชฏาธาร บุญทิพย์