ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17”

โรงเรียนดำรงราษฎณ์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายณัฐชพน วงศาโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3
2. นายธนกร สาคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3
3. นายวิษณุชัย หัตถกอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศ พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และขอแสดงความยินดีกับ
1. นายสิรวิชญ์ เหลาลาภะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
2. นายพณทรรศณ์ ชัยประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
3. นายปรวัฒน์ ดอนทะนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17” โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ครูเกียรติศักดิ์ อินราษฎร และครูสุธิพงษ์ ใจแก้ว เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน