ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 2 ช่องทาง ดังนี้1. Facebook Live ชื่อ “โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย”2. YouTube Live ช่อง Ds Damrong Channelจึงเรียนมาเพื่อทราบและเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางที่กำหนด เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือที่มีต่อโรงเรียนมาโดยเสมอ