กิจกรรมเชิดชูเกียรติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน

1. จากที่คณะครูกลุ่มวิชาภาษาจีนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน中国语言与文化 活动 ในโอกาสงานเผยแพร่วัฒนธรรมจีน จัดโดยโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ได้แก่ น.ส.สิริตุลา ฤทธิ์วงษากุล ชั้น ม.6.12

2. จากการเข้าร่วมการแข่งทักษะภาษาจีน “ภาษาจีนจุดประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้” ประจำปี 2022 รูปแบบออนไลน์ จัดโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น นักเรียนได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ได้แก่ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิยมพลอย ชั้น ม.3.10

3. ในภาคเรียนที่ผ่านมานักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยซีเป่ย 西北大学 จำนวน 1 หลักสูตรระยะเวลาในการเรียน 1 ภาคเรียน นักเรียนได้เรียนจบหลักสูตร
จำนวน 5 คน ดังนี้ นายธนาวุฒิ ชนาวรรณ ชั้น ม.6.10 นางสาวเมธาพร คันธะ ชั้น ม.5.10 นางสาวลภัสรดา โอฬารสมบัติ ชั้น ม.5.10 นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจปา ชั้น ม.5.10 นางสาวธิชาดา อักคะฮาด ชั้น ม.5.10

4. จากการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ทดสอบความรู้ภาษาจีน ผ่านการทดสอบตามระดับ ดังนี้ HSK ระดับ 3 และ HSKK 中级 ได้แก่ นางสาวเมธาพร คันธะ ชั้น ม.5.10 นางสาวลภัสรดา โอฬารสมบัติ ชั้น ม.5.10 นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจปา ชั้น ม.5.10 และนางสาวฟิว อินแสง ชั้น ม.5.12

HSK ระดับ 4 และ HSKK 中级 ได้แก่ นายธนาวุฒิ ชนาวรรณ ชั้น ม.6.10, นางสาวพรทิพย์ เมียเชกู่ ชั้น ม.6.10 และนางสาวธิชาดา อักคะฮาด ชั้น ม.5.10
HSK ระดับ 5 และ HSKK 高级 ได้แก่ นางสาวพัชรพร พรสมานพันธ์ ชั้นม.6.10
HSK ระดับ 6 และ HSKK 高级 ได้แก่ นายนุภาพ ยั่งวจนะ ชั้น ม.6.10