กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียนห้องปกติ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.6-4.12) ณ อาคาร 6 พระยอดเชียงราย