กิจกรรมผู้เกษียณอายุราช อำลานักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมผู้เกษียณอายุราช อำลานักเรียน ประจำปี 2566 โดยผู้เกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมอำลานักเรียนประกอบด้วย
1. นางชัญญา คูร์พิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1​ (ภาษาอังกฤษ)
2. นายอุดม ยารวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. นางปุณยดา ใจอุ่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นายสุพัฒนา เทพภิบาล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. นายยงยุติ ไชยแก้ว ลูกจ้างประจำ
6. นายกำธร กองเงิน ลูกจ้างประจำ