การแข่งขัน มหกรรมวิชาการ The National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023 ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 17- 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ The National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023 ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ และได้รับผลรางวัล ดังนี้
1. ด.ญ.อภิณห์พร โชคทองกุล ม.2.12 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech Competition) ฝึกซ้อมโดย คุณครูประคองศรี ลี้แสนและ Ms. Merle Joy Malanes
2. ด.ญ.ปฐมพร โพธิปัญญา ม.3.12 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ฝึกซ้อมโดย คุณครูจันทร์สุดา หาคำจารย์และ Ms. Christy Joy Seno
3. ด.ญ.นัทธ์ชนัน อนุพงศานุกุล ม.2.12 รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานภาษอังกฤษ (Story telling Contest) ฝึกซ้อมโดย คุณครูธฤษิดา เครือน้อยและ Ms. Decerel Roa Pilarca
4. ด.ช.จีรภัทร ใจวัง ม.2.12 ด.ช.ลีนวัตร รัตนะรุ่งรัศมี ม.2.12 ด.ช.ภูมิภัทร มีมาก ม.2.12 รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ (Computer Project) ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุพัตรา ถมยาและคุณครูกวีวรรณ เดชปักษ์
5. ด.ญ.กมลลักษณ์ เทพริยา ม.1.12 ด.ญ.กัญจน์ชญา อินต๊ะวัง ม2.12 ด.ญ.ณัฐชญาดา พจนสุนทร ม.2.12 รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) ฝึกซ้อมโดย คุณครูอัศวิน ธะนะปัดและ Ms. Melody Balualua
6. ด.ช.ณัฐพงษ์ ใจบั้งเงิน ม.1.12 และ ด.ช.เฉกชนก สมบูรณ์ ม.3.12 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อคำศัพท์ (cross word) ฝึกซ้อมโดย คุณครูสนธยา พิมพ์เงินและคุณครูนันทนีย์ นุราช
7. ด.ช.ศุภสิทธิ์ สุภาตระกุล ม.3.12 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงความประกอบภาพ (Pictorial Writing) ฝึกซ้อมโดย คุณครูศรัญญา วงษ์พฤกษาและ Mr. Jason Ferrer
8. ด.ญ.ณิชาดา วีราคม ม.3.12 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (Multi-Skills) ฝึกซ้อมโดย คุณครูพัชรินทร์ กุลณาและMs. Bethany Bertanico
9. ด.ญ.ปาณิสรา อยู่รอง ม.3.12 ด.ญ.ภัทรปภา อุปสงค์ ม.3.12 ด.ญ.ณภศธร ภิระบรรณ ม.3.12 รางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics Project) ฝึกซ้อมโดย คุณครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล และ Mr. Grant Miller