การประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นสถานที่จัดการประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ณ ห้องประชุมช่อสาร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์