กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย “ส่งเสริมนักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (Gifted)” ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย “ส่งเสริมนักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (Gifted)” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีความสามารถพิเศษทางสาขาวิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษและเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 และ 5.5 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง