กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรม วิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.4.2 และ ม.5.2 ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรม วิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ม.4.2 และ ม.5.2 ประจำปี 2565 นักเรียนทั้งหมด 71 คน ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในการพัฒนางานวิจัยด้านการวิจัยประกอบด้วย การวิจัยทางธรรมชาติวิทยา ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อำเภอเชียงแสน (4 กันยายน 2565) การวิจัยทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ณ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (17 กันยายน 2565)