กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน