กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมจีนออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมจีนออนไลน์ 2023 年线上中华文化大乐园–亚洲园第一期学 สวนวัฒนธรรมจีนออนไลน์ปี 2023 – เอเชียพาร์ค เฟส 1 จัดโดยสมาคมมิตรภาพจีนโพ้นทะเล และโรงเรียนฉงชิ่งจินฮวา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้ เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับเกียรติบัตรดังนี้
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจปา ม.5.10
2. นางสาวอภิสรา หมอกมืด ม.5.10
3. นายธนวัฒน์ ธรรมโชคมงคล ม.5.10
4. นางสาวลภัสรดา โอฬารสมบัติ ม.5.10
5. นางสาวจิณต์จุฑา ต่างแดน ม.5.10
6. นายพลชล คูหากาญจน์ ม.5.10
7. นางสาวเมธาพร คันธะ ม.5.10
8. นางสาวธิชาดา อักคะฮาด ม.5.10
9. นางสาววราพร สมบัติใหม่ ม.5.10
10. นางสาวพรพรรณา อายอ ม.5.10
11. นางสาวณัฐกฤตา เนตรไทรแก้ว ม.5.10
12. นางสาวกันตา เซสอ ม.5.10
13. นางสาวขวัญชนก จิญจายะกูร ม.5.10
14. นางสาวอภัสรา หมอกมืด ม.5.12
15. นางสาวณัฐกฤตา จิตมโนวรรณ์ ม.6.10
16. นางสาวนิศารัตน์ ตายาสิทธิ์ ม.6.10
17. นางสาวณัฐณิชา ไชยสาร ม.6.10
18. นางสาวกัญญ์วรา ขาวฟอง ม.6.10
19. นางสาวชลธร เรืองวิลัย ม.6.10
20. นายธนาวุฒิ ชนาวรรณ ม.6.10
21. นายคุณวุฒิ งานยางหวาย ม.6.10
22. นางสาวศรุดา ริยาพันธ์ ม.6.10
23. นางสาวปียาพร ปีเจริญ ม.6.10
24. นางสาววรินยุพา วังคีรี ม.6.10
25. นางสาวเขมิกา ไชยมงคล ม.6.10
26. นางสาวกนกวรรณ พลอยประดับ ม.6.10
27. นางสาวลักขิกา ขาวผ่อง ม.6.12
28. นางสาวปวีณ์สุดา สิทธิขันแก้ว ม.6.12
29. นายภูณิพัฒน์ หนูวุ่น ม.6.12
30. นางสาวพรสวรรค์ เหย่อท่งกู่ ม.6.12
31. นางสาวกนกวรรณ จือสุผล ม.6.12
32. นางสาวปณัฏฎา แสนมา ม.6.12
33. นางสาวกนกวรรณ รุ่งโรจน์ชนะกุล ม.6.12
34. นางสาวสิริตุลา ฤทธิ์วงษากุล ม.6.12