กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ดังนี้

ภาษาฝรั่งเศส 🇫🇷
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่
1. นางสาวเพ็ญนภา บุญเกิด ชั้น ม.4.9
2. นายภูริภัทร นามแสงกลาง ชั้น ม.4.9
3. นายชานนท์ สุมัชญา ชั้น ม.6.9
4. นางสาวปรารถนา ปัญญาหลวง ชั้น ม.6.9
5. นางสาวรฐพร โพธิกลาง ชั้น ม.6.9
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่
1. นางสาววาสนาพร จะแฮ ชั้น ม.5.9
2. นายพิชญุตม์ ไชยวงศ์ ชั้น ม.5.9

ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นางสาว พัชราภา นัยนานนท์ ชั้น ม.6.11
2. นางสาว จิณณรัตน์ กันติ๊บ ชั้น ม.5.11
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1. นางสาว กาญจนาภา วงศ์อินอยู่ ชั้น ม.5.11
2. นางสาว ภัตรพิมล สัจจญาติ ชั้น ม.5.11
3. นางสาว สุทธภา เชื้อเจ็ดตน ชั้น ม.4.11
4. นาย ธีรเมธ สุขทรัพย์ศรี ชั้น ม.4.11
5. นายพัดเมฆ เตชะตน ชั้น ม.4.11

ภาษาจีน 🇨🇳
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
1. เด็กชายไกรวิชญ์ แซ่เฮ่ย ชั้น ม.3.10
2. เด็กหญิงฐิติวรดา เจริญชัย ชั้น ม.3.10
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
1. นางสาวณัฐกฤตา เนตรไทรแก้ว ชั้น ม.5.10
2. นางสาวเมธาวี ภัทรนันทกุล ชั้น ม.5.10
กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
1. นางสาวพัชรพร พรสมานพันธ์ ชั้น ม.6.10
2. นางสาวแคทลียา อัครนิติกุล ชั้น ม.6.10

โดยนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ ณ จังหวัดตาก ทุกรายการ